Pravilaozaštitiprivatnostivtvrtke enderenetics

Stupa na snagu: 2。svibnja 2019。

UVOD I Djelokrug.

Tvrtka Browning Group International, Inc. koja posluje kao Emergenetics International i njezine prravne podružnice, uključujući, između ostalog, STEP, LLC, Emergenetics Europe Limited i Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd (zajednički naziv“Emergenetics”,“mi”,“naša(e)”)vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka。Ova Pravila o zaštiti privatnosti(“Pravila”)odnosi se na podatke ispitanika (pojedinačno“Korisnik”,i kolektivno“Korisnici”)čije osobne podatke možemo obraditi putem sljedećih informacijskih sustava:

 • naše hostirane web-aplikacije Emergenetics+ koja se nalazi na plus.emergenetics.com;
 • Našehostirane web-aplikacije esp Koja se nalazi na esp.emergenetics.com;
 • našeg STEP web-mjesta koje se nalazi na STEP .emergenetics.com;
 • NašeMobilne APLIKACIJE ENCERENetics + ZA iOS I Android;
 • našegweb-mjestasmještenognaEmergenetics.com.;一世
 • našeg izvanmrežnog poštanskog sustava (zajednički naziv“Platforma tvrtke Emergenetics”ili“Platforma”)。

Ispitanicičijeosobne podatkeobrađujemoükontekstu ovih Pravilauključujupojedince曲苏preuzeli jedan ODnašihvlasničkihpsihometrijskih profila,uključujući,BEZograničenja,Emergenetics档案,STEP青年报告I /伊犁ESP候选报告(svaki OD njih naziva SE“PROFIL”),uključujućiSuradnike TVRTKE Erbenetics I Druge PredstavnikeNašihPlansta(KaoŠtojeiqualano Unastavku)Koji Su Preuzeli Profil U Sklopu Svoje Obuke Za TVRTKU Erdenetics。

ova pravila ne vrijede za Osobne套房koje prikupljamo drudim sredstvima,高Štosu Osobni Podaci Koje Primamo Putem Prodajnih IMarketInškihSiliOsobnih Podataka U Vezi SNašimZaposlenicima。

Kategorije Osobnih Podataka.

Moğemoobraditisljedećevrste osobnih podataka:

 • Biografske informacije kao što su vaše ime, prezime, spol I jezik koji govorite;
 • Podatke Za KontaktKaoŠtosuvašaadresa e-pošte,poštanskaadresa i telefonski broj;
 • 专业信息,考što su vaša uloga/posao ili funkcija;一世
 • vašeodgovore na pitanja u profilu u onoj mjeri ukojojčineosobnepodatke prema zakonu。

voïenjeobrade.

U Kontekstu Ovih Pravila,TVRTKA EncegeneticsObičnodjelujeKaojedničkiVoditeljObrade Za Podatke KojeObražujemoSA Svakim ODNašihPlantsa。Ako Se Prijavite ZaKorištenjenašhuslugaizravnoputemnašegweb-mjestakni sudionik ili prema pozivnici suradnika tvrtke groudenetics kojie se nalaziu sjedinjenimameričkimdjelujekaovoditelj Obradevašihosobnihpodataka。

奥诺瓦伐

U Okviru Ovih PravilaMoëemooSloniti na jednu ilivišeodsljedeȱihpravnih osnova za obraduvašihosobnihpodataka:

 • potreba ispunjavanja naših obveza prema ugovoru, kao što je Korisnički ugovor tvrtke Emergenetics, ili za obavljanje predugovornih obveza;
 • Potreba OstvarivanjaNašihin InteresaNašihKlijenata,KaoŠtojepruřanjeuslugepsihometrijskog Profiliranja tvrtke engeneticsnašimklijentimailiomogućavanjedanašiklijentipruřajutakveuluge svojim zaposlenicima。
 • VašPristanak;一世
 • Bilo Koja Guora Osnova Prema Zakonskim Zahtjevima IliDopuštenjimaUOdreženomKontekstu。

svrha Obrade.

Obrađujemo osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Stvaranje psihometrijskog profilavašeosobnostinateeljuvašihodgovora na pitanja profila;
 • Gdje Je到Moguće,IzradaIzvješćaoVašimRadnimSklonostima i Sposobnostima Na TemeljuVašihodgovoraIjekom Esp Procjene;
 • Gdje Je到Moguće,omogućavanjevašeupotrebeplatforme;
 • Gdje Je到Moguře,Odgovaranje TVRTKAMA Klijenata RadiIzvještavanjaVezanih Uz Profil;
 • Gdje Je到Moguře,Slanje InformaCije o Rezultatima Profila Putem E-Pošte;
 • Gdje Je到Moguće,SlanjeMarketInškihPriopŠenjae-PoštomU Vezi S TVRTKOM ErceCetics Za Koja Smatramo DA Bi Vam Mogla Biti Zanimljiva;一世
 • odgovaranje navašefuitei/ ili druge zahtjeve;
 • Slanje Obavijesti E-Poštomoažuriranjimai promjenama planfalle ilinašihusluga;
 • provođenje istraživanja i analysis kako bi se osiguralo da Profili ostanu točni i aktualni s društvenim normama。

zadržavanjepodataka

kada se svrhe Obrade Zadovolje,IzbrisatćemoOsobnePodatke U RokuOdŠestMjeseci。

Kolačići.

“Kolačić”JE Mala Datoteotka Pohranjena Na TVrdom Disku KojaSadrīifiginalijeoVašemRačunalu。MoëemoKoristitiKolačićeKokoBismoRazumjeli我SpremiliVašeFoilliCijeZaBudućePosjeteTe Prikupili Skupne Podatke o Prometu Na Web-Mjestu iKorištenjuweb-mj-mj-mjesta kako bismoubudućemogli ponuditi bolje iskustvo i alate web-mjesta。Moëemosklopiti ugovor spružateljimauslugatrežestrane kako bismo bolje razumjeli posjetiteljenašegweb-mjesta。TiPružateljiUslugaNe Smiju Koristiti Podatke Prikupljene UNašeIME,Osim Da Bi Nam Pomogli UProvośnjuiipoboljšanjunašegposlovanja。Ako Radije Ne Biste PrihvatiliKolačiće,MožeteIzmijenitikonfiguracijuvašegpreglednika tako da Odbijesvekolačićeilisamo neke。Napomena,Ako OdbijeteOdreëeneKolačiće,MoğdaNećeteMoğiPristupitiSvimZnačajkamaNašePlatforme。zavišefinjecacijaposjetitehttps://www.aboutcookies.org/

Dijeljenje Osobnih Podataka S Drumim Korisnicima TVRTKE Erdenetics

Platforma TVRTKE EnceeneticsUključujedruštvenuznačajkupod nazivom“veze”Koja Vamomogućujepovezivanje i dijeljenje profila s drucima korisnicima。idate potpunu kontrolu nad time je livašprofil privatan ili javni。Privatne个人资料NE MOGU PRETRAIIVATI GUSTI KORISNIVI平台。akoodlučitesvoj profilučinitijavnim,drugićevaskorisnicimoğitražitipo imenu i adresi e-poštete poslati zahtjev za povezivanje。Svaki KorisnikMoëeSlatiZahtjeve Za Povezivanje S Drumim Korisnicima i Svaki KorisnikMožeodlučitihoğeli prihvatitizahtjev za povezivanje。Ako SeOdlučitezaPovezivanjeS Drumim Korisnikom Platforme,TajćeKorisnikMoğiVidjetiVašfile,UključujuğivašeIME,Podatke Za Kontakt I InformaCije OVašemtipu Osobnosti KojiOdrežujePlatformaVTRTKEEdrežujePlatformaVRTKEEdrežujePlatformaTvrtke Edregetics。

Dijeljenje Osobnih Podataka SPružateljimaUsluga

Osobne Podatke Dijelimo SNašimPružateljimaUsluga Koji IhObražujuU ime Tvrtke Erdenetics。TeTrežestraneUključujuOne Koje:

 • Pružaju usluge hostiranja weba I aplikacija;一世
 • pružajuuslugerazvoja softvera。

NašiPružateljiUSLUGAMOGU SE NALAZITI IZVAN SJEDINJENIHAMERIČKIHDRžava。Međutim,Za Proijenos Osobnih Podataka TakvimTrežimStranama Moramo DobitiVašuIzričitusuglasnost ilićemozahtijevatida tetrežestraneodržavajubaremjednaku razinu povjerljivosti koju miodržavamozatakve Osobne Podatke。TVRTKA BruneCetics Ostaje Odgorna ZaZaštituOsobnih Podataka Koje PrenosimoNašimPružateljimaUsluga,Osim U Onoj Mjeri U Kojoj Nismo Odgovorni Zadogađajkoji bi doveo doneovlašteneilinepravilne Obrade。

Dijeljenje Osobnih Podataka S Partnerima TVRTKE Erdenetics

tvrtka breateneticssurađujesrazličitimpojedincima i组织uchijama u sjevernoj ijužnoj美洲,欧洲i aziji kako bi znanost tvrtke groudeneticspružilasudionicima diljem svijeta。Naši苏本地人Usercenije Klijenata Tvrtke Erbenetics,Nezavisni Suradnici Projekata Expenetics,Stepsie esp,Predstavnii Zemalja,Activitatori Domene I OstaleTrežeStraneKojePružajuUslugeTVRTKe Emberenetics Na GlobalNoj Razini(Zajedničkinaziv“illi”partory“&i”partneri“)。

Kako bi obradila vaš(e) profile(e), tvrtka Emergenetics dijeli podatke s našim Partnerima, koji obično djeluju kao zajednički voditelji obrade podataka s tvrtkom Emergenetics u vezi s osobnim podacima koji se obrađuju putem Platforme。该项目是一个新兴的项目,它的主要用途是ESP, zaposlenik ste ili član korporativnog klijenta ili klijentske organization i ste sudioniku project, vjerojatno smo primili vaše podatke od partnership。Tvrtka Emergenetics dijeli vaše osobne podatke s Partnerima kako bi vam omogućila平台使用。

药物otkrivanjavašihosobnnihpodataka

Možemootkriti花瓶osobne podatke(I)U onoj mjeri古谢JE propisana zakonom伊犁阿古smatramoùdobroj vjeri哒JE takvo otkrivanje neophodno KAKO bismo moglipoštovatislužbeneistrage伊犁pravne postupke kojeスpokrenuli vladini I /伊犁policijskislužbenici伊犁privatne osobe,uključujući,izmeđuostalog,sljedeće:odgovor NA sudske pozive,naloge ZA pretragu伊犁sudske naloge,伊犁(ⅱ)阿古prodajemo伊犁prenosimo SVE伊犁DIO poslovnih interesa,imovine伊犁oboje伊犁vezano ZA korporativno spajanje,konsolidaciju,restrukturiranje伊犁drugu promjenuütvrtki,伊犁(iii)Našimpodružnicamamaili povezanimdruštvimasamo akojo到Neophodno za poslovne ioperativne svrhe Kako Je Opisano Uprethodnom Odjeljku。

Zadržavamo普拉沃korištenja,prijenosa,prodaje我dijeljenja skupnih anonimnih podataka曲NEuključujunikakve osobne podatkeØkorisnicima核苷酸酶Platforme我uslugaüsklopu GRUPE咱比洛koju pravnu poslovnu svrhu,考申通济analiziranje trendovakorištenja我traženjekompatibilnihoglašivača,sponzora,评价我kupaca。

ako moramo otkritivašeyosobnepodatke radipoštovanjaslužbenihistraga ili provnih postupaka koje su pokrenuli vladini i / ili policijskislužbenici,moždanećemomoćiosigurati daćeti primateljivašhosobnihpodatakazadržatinjihovu privatnost ili sigurnost。

Nikada nećemo prodavati vaše osobne podatke oglašivačima ili trgovcima。

Ako ste trenutačni klijent ili korisnik tvrtke Emergenetics, možemo vam poslati povremene marketinške brošure。Uvijek ćete imati mogućnost isključivanja ili otkazivanja预板na marketinške e-poruke。

Ako NisteTrenutačniKlijentIli Korisnik TVRTKE Rementenetics,Nikad VAMNežemoSlatiMarketInškeMaterijale BezVašegIzričitogDopuštenja。

Integritet i sigurnost podataka

TVRTKA Endenetics Provela JE IODRžavatćeTehnološke,Accommentrativne IFizičkeMjereKoje Su RazumnooSmišljeneZaPoMoćUZaštitiOsobnihPodataka ODNeovlaštenihObradaKoštoJEneovlašteni比较,Izmjena,Izmjena IliUništavanje。

Pristup我抛弃了

Ako SteIspitanikČijeOsobne Podatke Pohranjujemo,Moğdaimate pravozatražitipristup podacima ili priliku da aukuirate,Ispravite iliizbrišeteyoobnepodatke。达比斯特Podnijeli Takve Zahtjeve Ili Postavili Neka Pulda Pitanja,Obratite Se Partoryu TVRTKE Enceenetics Koji Je UPročetkuPodatkeIli Se Obratite Izravno Tvrtki Equenetics Na Jedan ODNačinaOpisanihU Odjeljku“Kontaktirajte Nas”U Nastavku。

Ograničenje i priigovor na obradu;prenosivost

ako ste ispitanikčijise Osobni Podaciobražuju,imate pravozatražitidaoganičimoobraduvašihosobnihpodataka,kao i pravo proigovora na Obraduvašihosobnihpodataka。Da Biste Ostvarili Takva Prava,Gdje Je到Moguće,Obratite Nam SePomoëufiginacijanavedenih u Odjeljku Kontaktirajte NAS U Ovim Pravilima。

okviri sultavazaštiteprivatnosti eu-a sad-atešvicarske我伤心啊

Štosetičeosobnih podataka koji seobražujuu okviru ovih provila,tvrtka endeneticspoštujeokvire veravazaštiteprivatnosti eu-a sad-a te Okvire veravazaštiteprivatnostišvicarskeIznijelo Ministarstvo Trgovine Sad-A U Vezi S Obradom Osobnih Podataka。TVRTKA Emberenetics obvezuje se i potvrdila je certifikatom ministarstvu trgovine daćepoštovatinačelasultavazaštiteprivatnosti。

Saznajtevišeo ultiavuzaštiteprivatnosti我pregledajte certifikat tvrtke grourenetics nahttps://www.privacyshield.gov.一世https://www.privacyshield.gov/list.

Program za privatnost tvrtke verasafe

TVRTKAEmbereneticsČlanicaJEPrograma za privatnost tvrtke verasafe,Štoznačida je tvrtka verasafe procijenilapoštujuli postupci upravljanje podacima i sigurnosti podataka tvrtke groudenetics kriterije za cistrictiranje programa za privatnost tvrtke verasafe vezano uz Osobne podatkeobrađeneu okviru ovih pravila。Kriteriji za cistrictiranje zahtijevaju od sudionikaodržavanjevisokog standa zazaštitupodatakaivinođenjedeveličnihnajboljih proksi Koje se Odnose na Obavijest,Daljnji Prijenos,Izbor,Pristup,Sigurnost Podataka,Kvalitetu Podataka,Regres iProvoïenje的Regres。

Rješavanje sporova

Ako SePritužbaIliSpor Vezan Uz Privatnost NeMožeRiješitiInternim Postupcima TVRTKE Erbenetics,T​​VRTKA Mora Pristati Na Sudjelovanje Upostupku rješavanja sporova sustava zaštite privatnosti tvrtke VeraSafe。U skladu s uvjetima postupkarješavanjasporova s​​ultavazaštiteprivatnostii tvrtke verasafe,tvrtka verasafepružabesplatnuuslugu。Potrebne Informakije zaPodnošenjeprituřbeprogramutvrtke verasafe i sudjelovanje u postupkurješavanjasporova s​​ultavazaštiteprivatnost tvrtke verasafemożetepronaćiovdje:https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

obvezujućaarbitraža.

赤穗NEmožemoriješitiVAS斯波尔伊犁pritužbuputem programa ZArješavanjesporova曲济ustanovila tvrtka VeraSafe,imate普拉沃zahtijevati大S瓦马sklopimoobvezujućuarbitražuüskladu小号načelomregresa,izvršenja我odgovornosti sustavazaštiteprivatnosti,primjene TE Dodatkom我sustavazaštiteprivatnosti。

Regulatorni nadzor

U sjedinjim Američkim Državama tvrtka Emergenetics podliježe istražnim i izvršnim ovlastima Savezne trgovinske komisije SAD-a。

ako ste ispitanikčijeyosobnepodatkeobražujemo,možeteimati pravo napodnošenježalbekodstendatora zazaštitupodataka u jednoj ilivišedržavačlanicaeurije。

Promjene PravilaOzaštitiprivatnosti

akoučinimobilokakvuznačajupromjenu u ovim pravilima,objavitćemoizmijenjena pravila na ovoj web-stranici iaȱuriratćemodatum“stupanja na snagu”tako da Odgovara datumu kada su nova pravila stupila na snagila na snagu。

kontaktirajte nas.

Ako imate bilo kakva pitanja o ovim Pravilima ili našoj obradi vaših osobnih podataka, obbratite se našem generalnom direktoru e-poštom na privacy@emergenetics.com ili običnom poštom na:

突发性国际

N / P:GeneralNi Direktor

2个Inverness Dr East,Suite 189

Centennial,CO 80112

悲伤的

Pričekajtenašodgovornajvišečetiritjedna。

验证我predstavnik tvrtgenetics u Europskoj uniji (predstavnik prema članku 27)。Obratite se tvrtki VeraSafe putem sljedećeg obrasca za kontakt:https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Osim toga, tvrtku VeraSafe možete kontaktirati na:

Verasafe捷克共和国S.R.O
Klimeská46
布拉格1,11002
捷克共和国
验证爱尔兰有限公司
单位3D北点屋
北角商业公园
新的锦葵路
cork t23at2p.
爱尔兰